Aurrekontua 2023

DIRU-SARRERAK

Azalpena Zenbatekoa (€)
A. OPERAZIO ARRUNTAK
Zerga zuzenak 747.000,00
Zeharkako zegak 352.200,00
Tasak, prezio publikoak eta beste diru-sarrera batzuk 400.000,00
Ohiko transferentziak 1.568.455,00
Ondareak eta herri-lurren aprobetxamenduak 33.009,00
B. KAPITAL OPERAZIOAK
Inbertsio errealen salmenta 10,00
Kapital transferentziak eta kapital beste sarrera batzuk 1.302.100,00
Finantza pasiboak 0,00
DIRU-SARRERAK GUZTIRA 4.402.774,00

GASTUAK

Azalpena Zenbatekoa (€)
A. OPERAZIO ARRUNTAK
Langileen gastuak 906.739,00
Ondasun arruntak eta zerbitzuak 1.266.900,00
Finantza gastuak 8.900,00
Ohiko transferentziak 561.890,00
B. KAPITAL OPERAZIOAK
Inbertsio errealak 1.487.545,00
Finantza pasiboak 170.800,00
GASTUAK GUZTIRA 4.402.774,00

 

AGOIZKO UDALA. Aurrekontua 2023


MUSIKA ESKOLAKO PATRONATUA. Aurrekontua 2023


KANPONDOA S.L.U. Aurrekontua 2023

Volver arriba