Aurrekontua 2017

presupuesto

DIRU-SARRERAK

Azalpena Zenbatekoa (€)
A. OPERAZIO ARRUNTAK
Zerga zuzenak 669.700,00
Zeharkako zegak 61.600,00
Tasak, prezio publikoak eta beste diru-sarrera batzuk 339.600,00
Ohiko transferentziak 1.091.572,00
Ondareak eta herri-lurren aprobetxamenduak 34.000,00
B. KAPITAL OPERAZIOAK
Inbertsio errealen salmenta 100,00
Kapital transferentziak eta kapital beste sarrera batzuk 35.010,00
Finantza pasiboak 0,00
DIRU-SARRERAK GUZTIRA 2.231.582

GASTUAK

Azalpena Zenbatekoa (€)
A. OPERAZIO ARRUNTAK
Langileen gastuak 727.797,00
Ondasun arruntak eta zerbitzuak 972.975,00
Finantza gastuak 16.700,00
Ohiko transferentziak 368.400,00
B. KAPITAL OPERAZIOAK
Inbertsio errealak 48.710,00
Finantza pasiboak 97.000,00
GASTUAK GUZTIRA 2.231.582,00

 


MUSIKA ESKOLAKO PATRONATUA. Aurrekontua 2017


KANPONDOA S.L.U. Aurrekontua 2017